New to Astrology. Learn from Post 1. There are no Shortcuts. Subscribe and follow on social media for regular updates. இத்தளத்திற்கு நீங்கள் புதிதாக இருந்தால், பதிவு 1'லிருந்து முழுமையாக‌ படியுங்கள். ஜோதிடத்தை எளிதில் கற்க‌ இயலாது.

Friday 15 September 2023

Ashtakavarga Method - How to find possible Marriage Age ~ அஷ்டகவர்க்க முறையில் திருமண வயதை கண்டுபிடிப்பது எப்படி


when will I get married horoscience.com

                The most asked question to astrologers is when will one get married. The possible age of marriage can be checked from one’s horoscope easily by Ashtakavarga method which provides snapshot clue. Anyone with their horoscope booklet in hand can check using the ashatakvarga table provided in it or free software like jagannatha hora can be used.

Keep SAV Sarvashtakavarga table before. Note down the bindus acquired in the below given positions.

Lagna, Lagna Lord, Jupiter, Venus, Merucry.

Generally, the bindus represented from the above position may be the possible age of marriage.

For example, below is the horoscope of girl born in April 1993.

how to predict marriage age

Look at the 5 positions and bindus represented.
Dhanur Lagna – 37
Lagna Lord Jupiter – 30
Jupiter – 30
Venus – 24
Mercury – 25

So, it can be found that the possible age when the marriage event would take place are 24, 25, 30 and 37. She got married this year June 2023 at 30 years and 2 months of age as represented by Jupiter, in her case it is also the Lagna Lord.


Let’s see another example, below horoscope of boy born in Oct 1987.

how to find marriage age using astrology


The five positions and their bindus are
Kanya Lagna – 30
Lagna Lord Mercury – 23
Jupiter – 22
Venus – 30
Mercury – 23

So, the clue to find the marriage age represented by bindus are 22, 23 and 30. He got marriage at 31 years and 4 weeks of age in Nov 2018.

In example of girl, the marriage age was close the one represented by Lagna Lord as well as Jupiter with difference of 2 months.

In the example of boy, it is different and the age difference is 1 year and 4 weeks. Sometimes the numbers shown by ashtakavarga should be increased to 1 point, in rare cases the calculation of certain software differ by one point less or more. So, in that case marriage happened 4 weeks are ahead as per boy’s chart with respect to bindus represented by venus and lagna.

To cross check and verify the above age’s represented by sarvashtakavarga bindus an able astrologer will use Dasa Bukti and Antar analysis of 7th house in horoscope.

Though the ashtakavarga method is only snapshot method which provides clue. A learnt astrologer will not use it as their own traditional and experienced methods will be used to predict the possible marriage age.


To get a consultation of your horoscope regarding which possible marriage age and which kavach to wear to pacify malefic hindrance causing planets Click here to Whats App or email to [email protected]

Disclaimer: The Ashtakavarga method given above is just snapshot method and can be relied 100% accurate as it not verified by applying to large quantity of charts say for ex., 10000 known live charts at a time.Neelangol Megathin                  பெருவாரியாக ஜோதிடர்களிடம் கேட்கப்படும் கேள்வி ஒருவருக்கு எப்போது திருமணம் நடக்கும் என்பதே. திருமணம் எந்தந்த வயதுகளில் அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதை கண்டரிய அஷ்டகவர்க்க முறை ஒரு நொடி தீர்வாக அமைகிறது. தங்களுடைய‌ ஜாதக புத்தகத்தை  கையில் வைத்திருக்கும் யாராகினும் அஷ்டவர்க்க அட்டவனையை பார்த்து அல்லது ஜகந்நாதா ஹோரா கணினி மென்பொருளை உபயோகித்து அறிந்து கொள்ளலாம்.


சர்வஷ்டகவர்க்க அட்டவனையில், கீழ்கண்ட இடங்களில் உள்ள பரல்களை கவணிக்கவும்.


லக்னம், லக்னாதிபதி, குரு, சுக்கிரன், புதன். 

பொதுவாக, மேலே கொடுக்கபட்ட இடங்களில் உள்ள பரல்களின் எண்ணிக்கை திருமண வயதை குறிக்கும்.


உதாரணமாக, கீழே கொடுக்கபட்டுள்ள ஜாதகத்தை கவணியுங்கள், பெண் ஜாதகர் 1993 ஏப்ரல் மாதம் பிறந்தவர்.

find marriage age using ashtakavarga


இதில் அந்த ஐந்து இடங்களிலும் உள்ள பிந்துக்களை பாருங்கள்.

தனுர் லக்கினம் - 37

லக்னாதிபதி குரு - 30

குரு - 30

சுக்கிரன் - 24

புதன் - 25


ஆக, திருமணம் 24, 25, 30 மற்றும் 37 ஆகிய வயதுகளில் ஏதேனும் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த ஜாதகிக்கு திருமணம் ஜுன் 2023'ல் நட்ந்தது 30 வயது 2 மாதம், குருவின் பரல்கள் காண்பிக்கும் வயதில், குரு லக்கினாதிபதியும் ஆவார்.


மற்றொரு உதாரண ஜாதகத்தையும் பார்ப்போம். ஆண் ஜாதகர் அக்டோபர் 1987'ல் பிறந்தவர்.

find marriage age using ashtakavarga


இதில் அந்த ஐந்து இடங்களிலும் உள்ள பிந்துக்களை பாருங்கள்.

கன்யா லக்கினம் - 30

லக்னாதிபதி புதன் - 23

குரு - 22

சுக்கிரன் - 30

புதன் - 23


ஆக, இவரது திருமணம் 22, 23 அல்லது 30 வயது காலகட்டத்தில் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த ஜாதகர் தனது 31 வயது 4 வாரங்கள் ஆன போது நவம்பர் 2018 திருமணம் செய்தார்.


ஆண் ஜாதகர் உதாரணத்தில், சற்று வித்தியாசமாக, 1 வருடம் 4 வாரங்கள் சென்று திருமணம் நடந்திருக்கிறது. சில நேரங்களில் அஷ்டவர்க்க பரல்கள் கணிக்கீட்டு முறையில் மென்பொருள் மற்றும் கனித முறையில் சிரிது முரன்பாடு வரலாம், ஆக ஒரு பரல் கூட்டவோ குறைக்கவோ நேரிடலாம். அவ்வாறு பார்த்தோமானல் வெறும் 4 வாரங்கள் வித்தியாசம் உள்ளது சுக்கிரன் மற்றும் கன்யா லக்ன பரல்கள். 


இதனை குறுக்காக சரி பார்க்க, சரியான பயிற்ச்சி பெற்ற ஜோதிடர் 7 ஆம் வீட்டின் தசா, புத்தி, அந்தர் நிலகளை கொண்டு தீர்மானிப்பார்.


இந்த அஷ்டகவர்க்க முறையானது ஒரு நொடி பொழுதில் யூகிக்க உதவுமே தவிர, இதை கற்றறிந்த ஜோதிட வல்லுனர்கள் உபயோகிக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் ஒரு ஜாதக ஜாதகியின் திருமண வயதை கண்டரிய‌ தாங்கள் படித்து அனுபவத்தில் வந்த பாரம்பரிய முறைகளையே பயன்படுத்துவார்கள்.


ஜாதகப்படி எப்போது திருமணம் நடக்கும் என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்ள மற்றும் எந்த கிரக கவசம் அணிவது என்பது பற்றி ஆலோசனை பெற இங்கு கிளிக் செய்து வாட்ஸ் ஆப் செய்யவும்.


பொருப்பு துறப்பு: அஷ்டக்கவர்க்க முறையானது ஒரு சிறிய அளவே பயன்படுத்த கூடியது, ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் குறுக்கு வழி முறை, இதை 100% சதவிகிதம் நம்பலாகாது. ஏனெனில், இதை பெருவாரியான ஜாதகங்களுக்கு உதாரணமாக சுமார் 10000 வாழும் உணமையான ஜாதகங்களை கொண்டு சரிபார்க்க படவில்லை.

 


- Karthik. R

No comments:

Post a Comment