New to Astrology. Learn from Post 1. There are no Shortcuts. Subscribe and follow on social media for regular updates. இத்தளத்திற்கு நீங்கள் புதிதாக இருந்தால், பதிவு 1'லிருந்து முழுமையாக‌ படியுங்கள். ஜோதிடத்தை எளிதில் கற்க‌ இயலாது.

Monday 21 September 2015

Marriage Delay - திருமணம் தாமதம்

Shiva Parvati- Marriage ceremony. Worship them for successful marriage. Especially in a temple where Sun Rays falls on Shiva Linga.


There are so many astrology rules corresponding to the cause of delay in marriage.

We will see about one such rule called Punarphoo Dosha in this post.

Punarphoo is the term mentioned in KP astrology in detail. Punarphoo Dosha occurs when Saturn and Moon are combined or conjoined in same sign(rasi) or related in any way in a horoscope chart.

Effects of Purnarphoo dosha:

- Confusion in choosing the right bride or bridegroom, which takes    more time and hence it results in delay.
- Obstacles during commencement of betrothal(engagement) or marriage.
- Marriage does not happen on the fixed date due to silly reasons.
- Marriage event stopped due to confusion arisen from unknown reasons.
- Second Marriage or no marriage at all.


We will see an example of chart of girl whose engagement date and marriage date was fixed but the event was broken due to a silly reason.  The brigegroom for this girl is my close friend.

punarphoo, horoscience
Sat+Moon=Punarphoo


In the above chart, Saturn being the Asc/Lagna lord is with 7th lord Moon in 11th house. Look 7th lord moon is neecha/debilitated in virichika/scorpio sign.
Combination of Saturn+Moon=Purnarphoo, which broke the engagement event before a week and also resulted in no marriage yet. Still the problem is not solved.

So from the above chart we can understand that Punarphoo Dosha works and it still causes delay in marriage till the present day.

Since it is KP, I still have huge doubts in KP system of prediction. According to my research the reason of delay can also be the because of the Saturn + 7th lord Moon combined House of Obstacle. Yes, for Makara Lagna, which is a chara(movable) lagna, 11th house is obstacle house and its lord mars is lord of obstacle aspecting the 12th 3rd and 4th house from lagna which is also not good. Saturn, here is lord of 1st and 2nd(family) also. The delay in marriage can also be related to this particular rule.

To learn more about House of Obstacles, Click Here.

So, dear readers, to find out whether Punarphoo really works or not. Check for a relationship between Saturn+Moon in your friends and family members charts.

For more details on Punarphoo, refer here


சிவன் பார்வதி திருக்கல்யாணம். நல்ல இல்வாழ்க்கை அமைய வழிபடுங்கள். குறிப்பாக சிவலிங்கத்தின் மேல் சூரிய ஒளி விழும் கோவிலில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.


நிறைய ஜோதிட விதிகள், திருமணம் தாமதமாகுதல், தடைபடுதல் பற்றி விளக்குகிறது.

நாம் இன்று புனர்பூ தோஷம் என்ற ஒரு விதியை பார்ப்போம் இப்பதிவில் பார்ப்போம்.

புனர்பூ என்பது கே.பி. ஜோதிட முறையில் விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. புனர்பூ தோஷம் சனி மற்றும் சந்திரனது சேர்க்கையால் உருவாவதாகும். சனி+சந் ஒரே ராசியில் இருந்தாலோ அல்லது எப்படியாவது எதோனும் தொடர்பு இந்த இரு கிரகத்திற்கும் ஒரு ஜாதகத்தில் இருந்தால் அதுவே புனர்பூ தோஷமாகும்.

புனர்பூ தோஷத்தின் பாதிப்புகள்:

- மண‌மகன் அல்லது மண‌மகள் தேர்ந்தெடுப்பதில் குழப்பம், இதில் நேரம் காலம் போவதே  தெரியாமல் கால தாமதமாகி விடுதல்.
- நிச்சயதார்த்தம் நடப்பதில் தடை அல்லது நடக்கும் போது தடை.
- திருமணம் நிச்சயிக்கபட்ட நாளில் சில சாதாரண விஷயங்களுக்காக நடக்காமல் போவது.
- திருமணத்தின் போது சில புரியாத காரணங்களால் திருமணம் முற்றிலும் நின்றுவிடுதல்.
- மறுமணம் அல்லது திருமணமே ஆகாத நிலை.

நாம் ஒரு உதாரண ஜாதகத்தை பார்ப்போம். இது ஒரு பெண் ஜாதகம். நிச்சயம் மற்றும் திருமண தேதி குறித்த பின் சில அல்ப விஷயங்களுக்காக இரண்டுமே அரங்கேறாமல் போனது. மணமகன் என்னுடைய நெருங்கிய நன்பராவார்.


punarphoo, horoscience
Sat+Moon=Punarphoo


மேலே உள்ள ஜாதகத்தில், சனி லக்னாதிபதி ஆவார். 7 ஆம் வீட்டு அதிபதி சந்திரனுடன் சனி சேர்ந்து 11 ஆம் வீட்டில் உள்ளார். சந்திரன் விருச்சிகத்தில் நீச்சம். சனி+சந்=புனர்பூ தோஷம். ஆதலால், நிச்சயம் குறித்த தேதிக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே தடை வந்துவிட்டது. மேலும் திருமணமும் இதுவரை நடந்தபாடில்லை. இன்றளவிலும் பிரச்சனை தீரவில்லை.


எனவே மேலே உள்ள உதாரணத்திலிருந்து புனர்பூ தோஷம் வேலை செய்கிறது எனபதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

எனினும் கே.பி. ஜோதிட முறையில் நிறைய சந்தேகங்கள் எனக்குள்ளது. என்னுடைய ஆராய்ச்சியின் படி திருமணம் தடையானதற்கு காரணம் சனி+சந்திரன் சர லக்னத்திற்கு 11 ஆம் வீடான பாதக ஸ்தானத்தில் கூடியிருப்பது தான். 7 க்குடையவன் சந்திரன், 1, 2(குடும்ப) ஸ்தானதிற்குறிய சனியோடு சேர்க்கை பெற்று பாதகம் ஆகிவிட்டது. பாதாகதிபதி செவ்வாய் 12, 3, 4 ஆகிய வீடுகளை பார்வை செய்வது நல்லதல்ல. எனவே நிச்சயம் மற்றும் திருமணம் தடைபட்டு தாமதம் ஆவதற்கு இதுவும் காரணமாக இருக்கலாம்.

பாதக ஸ்தானங்களை பற்றி மேலும் வாசிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

ஆக, அன்பு வாசகர்களே, புனர்பூ தோஷம் ஜாதகத்தில் வேலை செய்யுமா என்பதை கண்டறிய உங்களிடம் உள்ள உங்களது நன்பர்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஜாதகத்தை வைத்து ஆராயுங்கள்.


புனர்பூ பற்றி மேலும் வாசிக்க(ஆங்கிலத்தில்)
- Karthik. R


Monday 14 September 2015

Successful life - ஒளிமயமான வாழ்க்கை

Lord Muruga - the Spear which he holds is called in Tamil as VetriVel, meaning Victory Spear. Hence worship him to get victory and successful life

This post is continuation of previous which is about Planetary Avasthas(state of planet). Read it from the below given link before continuing to read this post.


This post explains the use of Avasthas in prediction part.

I will explain with some examples on how to find if your life is a success which means dull, boring or enjoyable, filled with fun, comforts and luxuries.

In any chart we have to look at the planets Avasthas(state) to know whether the person is lazy, daydreamer or achiever.

Look at the example horoscope 1 below.

We all know that for any chart, Lagna/Asc is important as it describes about the appearance and the self. If Lagna or Lagna Lord is weak, then the person coming up in life is a question.Here in the above chart, Lagna Lord is Jupiter which is in Kumara(Adolescent), Jaagrita(awake) and Deepta(glowing), Muditha(delighted) and Garvita(Proud).

This person whom I know very well as he is my friend will always be busy and unusually bright. He works for multi-national company and earn enough. He is also engaged in some spiritual activities and got himself initiated into Kriya Yoga. He never feels tired. He constantly keeps travelling between states. The reason is Ascendant lord is bright. And his love life is also a success.

Another way to check is to see the Alertness level of all planets. The more the planets are in Jaagrita(Awake) state, life is successful.

Look at the example horoscope 2 below.Chart of one of my friend. Here in this chart the Lagna Lord is old and dreaming, where as other 6 planets are awake. He lives a very successful life in Singapore. Out of 6 planets 3 are young and also in glowing, comfortable state. The look of the person is also pleasing and bright.

Look at the example horoscope 3 below.Chart of my friend who life is still a don’t know question. He doesn’t speak much and not socially mingled at times. He is still jobless and despite of his strenuous spiritual efforts still he couldn’t make a success in anything. The Lagna/Asc lord Mercury is Adolescent but it is dreaming. Other planets are also either in dreaming state or asleep state. Hence the question will he ever get a job and lead a successful life ?


From the above examples we come to know that an easy way to check the person’s chart is to look at the state or avasthas of all nine planets. The behaviour and nature of the persons sync’s with that of planets age, alertness and mood.

Similarly, for each house other than first house lagna/ascendant whether the significations of the house will be good or not can be identified by the avasthas of respective house lords.

This is not a final conclusion. Still research is needed on application of planetary avasthas. As far as in my research at least any 2 planets out of 9 should be in Awake(Jaagrita) state and any 2 should be in Yuva(Young) or Kumara(Adolescent) state to get success in life.

Now open your charts in Jagannatha Hora, and check whether you will have successful life or dull, boring, lazy life.

For consultation of your horoscope chart and to know which kavach to wear.
Pay using the below link/button.


(Or)

Send a facebook message to https://www.facebook.com/horoscience


வாழ்வில் வெற்றி பெற வெற்றி வேலனை வணங்குங்கள்


இந்த பதிவு சென்றைய கிரக அவஸ்தைகள் பகுதியின் தொடர்ச்சி ஆகும். கீழே உள்ள லிங்கில் சென்று படித்துவிட்டு பின்பு இதை வாசிக்கவும்.

http://horoscience.blogspot.com/2015/09/planetary-avasthas.html


சில‌ உதாரண ஜாதகங்கள கொண்டு ஒருவரது வாழ்க்கை ஒளிமயமானதாக இருக்குமா 
அல்லது மிகவும் கஷ்டகாலமாக இருக்குமா என்பதை பார்ப்போம்.


எந்த ஒரு ஜாதகமாயினும், முதலில் கிரகங்களின் அவஸ்தைகளை முக்கியமாக பார்க்க 
வேண்டும். அதை வைத்து தான் ஒருவர் சோம்பேரியா அல்லது பகல் கணவு காண்பவரா 
அல்லது வெற்றியாளராக இருப்பாரா போன்ற விவரங்களை அறிய இயலும்.


உதாரண ஜாதகம் 1


லக்னம் மற்றும் லக்னாதிபதி தான் ஒருவரது ஜாதகத்தில் மிக முக்கியமானது என்று நாம் அறிந்த ஒன்றே, ஏனெனில் அது ஜாதகரின் தோற்றம் மற்றும் அவருடைய தன்னம்பிக்கையை குறிக்கும். அவ்வாரிருக்க லக்னம் அல்லது லக்னாதிபதி பலம் ஆக இல்லை என்றால் வாழ்க்கை கேள்வி குறிதான்.

மேலே உள்ள ஜாதகத்தில், லக்னாதிபதி குரு ஜாக்ர்தா - விழிப்பான நிலையில் உள்ளார். 
மேலும் விதமானது தீப்தா - பிரகாசமான‌முடித்தா - மகிழ்ச்சி, க்ரவிதா - பெருமை/கர்வமுள்ள போன்றவற்றில் உள்ளது.


இவர் எனது நன்பர் ஆதலால் இவரை பற்றி அறிந்தவன் நான். இவர் எப்போதுமே 
பிஸியாகவே இருப்பார். இவர் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கிறார், நல்ல 
சம்பளமும் கூட. இவர் சில ஆன்மிக இயக்கங்களிம் ஈடுபட்டு, கிரிய யோக தீட்சையையும் 
பெற்றுள்ளார். எப்போதுமே முக பொலிவுடன் பிரகாசமாக இருப்பார். சோம்பேரிதனமே 
கிடையாது, பிராயணித்து கொண்டே இருப்பார். லக்னாதிபதி குரு பிரகாசமாக இருப்பதால் இவரும் அப்படிதான். இவரது காதல் வாழ்க்கையும் வெற்றிகராமாக தான் இருக்கிறது.மற்றொரு ஆராயும் வழி என்னவென்றால், எல்லா கிரகங்களின் விழிப்பு நிலையை பார்க்க வேண்டும். அதிக கிரகங்கள் விழிப்பு நிலை அதாவது ஜாக்ர்தா - விழிப்பான நிலையில் 
இருந்தால், வாழ்க்கை நிச்சயம் வெற்றிதான்.


உதாரண ஜாதகம் 2

என் நன்பரின் ஜாதகம். லக்னாதிபதி சந்திரன் முதிர்ந்த நிலையில், ஸ்வப்னா/கணவு 
நிலையில் உள்ளார். ஆனால் 6 கிரகங்கள் விழிப்பு நிலையில் உள்ளனர். இவர மிக 
அருமையான வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை சிங்கபூரில் வாழ்ந்து வருகிறார். 6 கிரகங்களில் 3 இளமை வயதில், பிரகாசமான, சுகமான விதத்தில் உள்ளனர். இவருடைய பார்வையும் 
சாந்தமாக, பிரகாசமாக இருக்கும்.


உதாரண ஜாதகம் 3

என்னுடைய நன்பர் ஒருவருடைய ஜாதகம். இவருடைய வாழ்க்கை இன்னும் கேள்வி குறியாக தான் உள்ளது. இவர் அதிகம் பேச மாட்டார் மற்றும் சுற்றத்தில் அதிக பங்கு கொள்ளமாட்டார். இவருக்கு வேலை எதுவும் கிடைக்கவில்லை, மேலும் நிறைய கடினமான ஆன்மிக பரிகாரங்கள் செய்தும் இன்றளவும் எந்த ஒரு செயலிலும் வெற்றியோ, பயனோ அடையவில்லை. லக்னாதிபதி புதன் குமார வயதில் ஆனால் கணவு நிலையில் உள்ளார். மற்ற கிரகங்களும் உறங்கும் நிலை அல்லது கணவு நிலையில் உள்ளது. எனவே இவருக்கு நல்ல உத்தியோகம் கிடைத்து வெற்றிகரமான வாழ்க்கை அமையுமா என்பது இன்னும் சந்தேகம் தான்.

மேலே உள்ள உதாரண ஜாதகங்களில் இருந்து நாம் அறிந்த கொண்டது என்னவென்றால், ஒருவரிடைய ஜாதகத்தை ஆராய அந்த ஜாதகத்தில் உள்ள ஒன்பது கிரகங்களின் அவஸ்தைகளை அறிந்தால் நன்று. ஒருவருடைய நடவடிக்கை மற்றும் குணம், கிரகங்களின் வயது, விழிப்பு நிலை மற்றும் விததொடு ஒத்துபோகிறது.

இது போல், லக்னாதிபதியை பார்த்தது போல், மற்ற வீடுகளின் அதிபதிகளின் அவஸ்தைகளை வைத்து அந்தந்த வீட்டின் பயன்பாடுகள் பலன் தருமா தராதா என்பதை அறியலாம்.இந்த கருத்துக்கள் முடிவல்ல. கிரக அவஸ்தைகளின் பயன்பாடுகள் ஆராய்ச்சிக்குட்பட்டவை. என்னுடைய ஆராய்ச்சியின் படி குறைந்தபட்சம் எதேனும் இரண்டு கிரகங்களாவது ஜாக்ர்தா - விழிப்பான நிலையில் இருக்க வேண்டும். மேலும் எதேனும் இரண்டு  கிரகங்கள் இளமையில் இருக்க வேண்டும். வெற்றிகரமாக, ஒளிமயமான வாழ்க்கைக்கு இவை அத்தியாவசியம்.

இப்போது உங்கள் ஜாதகத்தை ஜகன்நாத ஹோரா மென்பொருளில் திறந்து, நீங்கள் வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை வாழ்வீர்களா என்று பாருங்கள்.

உங்கள் ஜாதகத்தை பற்றியும், எந்த கவசத்தை அணிவது பற்றியும் 

தெரிந்துகொள்ள, கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து, ஆன்லைன் பேமேன்ட் செய்யவும்.

https://www.payumoney.com/paybypayumoney/#/6C3B95BEB6E964D80D39332DB9D546C4


(அல்லது)


கீழே உள்ள முகநூல் தளத்தில் செய்தி அனுப்பவும். 
https://www.facebook.com/horoscience 
அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும். 
[email protected]


- Karthik. R


Friday 11 September 2015

Planetary Avasthas - கிரக அவஸ்தைகள்

horoscience
Lord Hanuman(carrying Lord Rama and his brother Lakshmana). Worship him for being brisk, alert, courageous.
Mantra: "Jai Shri Ram - Jai Hanuman"
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanuman

Avastha means state or status.

Planetary Avasthas describes the state or status of each planet. It helps the astrologer in determining whether a planet is able to give results or not.

Basic planetary Avasthas includes age, alertness and mood, which are

Age: 5 types

Infant(Baala) - ¼ strength
Adolescent(Kumara) – ½ strength
Young(Yuva) – Full Strength
Old(Vriddha) – Minimum Strength
Dead(Mrita) – No Strength

Planets in horoscope behave according to the above Age groups. A planet in Young State exhibits full power during its Dasa/Bhukti/Antar Period. If it is yogakaraka planet then the horoscope of a person enjoys lot of benefits and comforts.

Alertness: 3 types

Jaagrita – Awake
Swapna – Dreaming
Sushupta – Asleep

Working nature of Planets depends on above 3 alertness states. A planet in swapna or sushupta will be either productive or non-productive for a horoscope, it depends on planet’s character. For ex., If an evil planet is in Sushupta/Asleep alertness level in a horoscope chart then it means that no problem will be faced by the person during the particular planetary dasa/bhukti/antar period.

Mood: 11 types

Deepta – Glowing
Mudita – Delighted
Saanta – Peaceful
Swastha – Comfortable
Gravita – Proud
Khala – Mishchievous
Kopita – Angry
Deena – Sad
Dukhita – Distressed
Lajjita – Ashamed
Vikala – Crippled

Planets in any of the following Moods exhibit their behaviour accordingly.

How the Planets are allotted to particular Avasthas like age, alertness and mood ?

Age is allotted based on the degree in which a planet is posited in a even or odd sign.
Alertness and Mood is given based on the planet’s exaltation, neutral, friendly, inimical, debilitation signs.

Explaining about Avasthas is not possible in this single post. And moreover, I am not going to explain all the details about how they are calculated. This post is intended for a student of astrology to know what are Avasthas like an introduction. Avasthas are vast concepts and still more avasthas are present in astrology. It is a research oriented area of the subject.

Using Jagannatha Hora, free software you can check the planetary Avasthas/States in your horoscope easily. Use the following steps to check the Avasthas like Age, Alertness and Mood of planets.

Open your chart in Jagannatha Hora.

Click on “Strengths” tab above and “Other Strengths” tab below as shown in the picture given below.


horoscience, avasthas
(Click to Enlarge)


There are 3 sections displayed on the right pane. Right Click in the 2nd section and Select “Basic Avasthas (age, alertness, mood)” option from the menu as given in below picture.


horoscience, avasthas
(Click to Enlarge)

horoscience, avasthas
(Click to Enlarge)


Now you can see the Avastha/Status, Alertness level and Mood for all the nine planets in your horoscope chart.

There are also other Avasthas called Sayanadi Avasthas which can also be checked by selecting it from the drop down menu. It shows activity of each planet. Look the picture below.

Students and researchers in astrology can explore this particular area. This will be interesting and mind blowing if used for predictions.

Further details about Avasthas can be learnt here. http://jyotishvidya.com/ch45.htm

In the next post we will see an example explaining on how to use Avasthas for predictive purspose.

For consultation of your horoscope chart and to know which kavach to wear.
Pay using the below link/button.

(or)

Send a facebook message to https://www.facebook.com/horosciencehoroscience
அஞ்சனேயர்(ராம பிரான் மற்றும் லட்சுமனன் பார்வையிட, பாலம் கட்டும் கற்களில் ஸ்ரீ ராம் என்று எழுதுகிறார்). தைரியம், சுறுசுறுப்பாக இருக்க மற்றும் விழிப்புடன் செயல்பட இவரை வணங்குங்கள்.
மந்திரம்: "ஜெய் ஸ்ரீ ராம், ஜெய் ஹனுமான்"
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D


அவஸ்தை என்றால் நிலை.


கிரக அவஸ்தைகள் ஒவ்வொரு கிரகத்தின் நிலை பற்றி குறிப்பதாகும். 
இவை ஜோதிடர்களுக்கு ஒரு கிரகம் பலன் தருமா தராதா என்பதை 
அரிய உதவும்.


அடிபடை கிரக அவைஸ்தைகள் கிரகங்களின் வயது, விழிப்பு நிலை 
மற்றும் விதம் என்பனவற்றை குறிக்கும்.


வயது: 5 பருவங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது


Infant- பால: 1/4 பலம்

Adolescent- குமார: 1/2 பலம்

Young- இள‌மை: முழு பலம்

Old- வயதான‌: குறைந்த பலம்

Dead- இறந்த: பலம் இல்லை


கிரகங்கள் மேல் சொல்லப்பட்ட பருவ நிலைகளில் இருந்தால் அதற்கு 
ஏற்றது போல் அதன் சுபாவ நிலை இருக்கும். ஒரு கிரகம் இளமை 
பருவத்தில் இருந்தால் அந்த கிரகம் அதன் முழு சக்தியை அதன் 
தசா/புத்தி/அந்தர் காலங்களில் வெளிப்படுத்தும். அதுவும், அந்த கிரகம் 
யோககாரகனாக இருந்தால் ஜாதகர் மிகுந்த அதிர்ஷ்டத்தையும், 
சுகத்தையும் அனுபவிப்பார்.


விழிப்பு நிலை: 3 நிலைகள்


Jaagrita- ஜாக்ர்தா - விழிப்பான நிலை

Swapna- ஸ்வப்னா - கணவு நிலை

Sushupta- சுசுப்தா - உறங்கும் நிலை


கிரகங்களின் வேலை செய்யும் நிலை மேலே உள்ள மூன்று நிலைகளை 
பொருத்து இருக்கும். ஒரு கிரகம் கணவு நிலையிலோ அல்லது 
உறங்கும் நிலையிலோ இருந்தால் அது அந்த ஜாதகத்திற்கு 
நன்மையாகவும் அமையலாம் அல்லது அமையாமலும் போகலாம். அது 
அந்தந்த கிரகத்தின் குண‌ங்களை பொருத்தது. உதாரணத்திற்கு, ஒரு தீய 
கிரகம் சுசுப்தா/உறங்கும் நிலையில் இருந்தால் பின்பு அந்த ஜாதகர் 
அதன் தசா/புத்தி/அந்தர் காலங்களில் எந்த தீங்கும் விளைவிக்க மாட்டார் 
என்று அர்த்தம்.


விதம்: 11 விதங்கள்


Deepta- தீப்தா - பிரகாசமான‌

Mudita- முடித்தா - மகிழ்ச்சி

Saanta- சாந்தா - அமைதியான/சாந்தமான‌

Swastha- ஸ்வஸ்தா - சுகமான‌

Gravita- க்ரவிதா - பெருமை/கர்வமுள்ள‌

Khala- காலா - குரும்பு/விஷமம் நிறந்த‌

Kopita- கோபிதா - கோபம்

Deena- தீனா - சோகம்

Dukhita- துக்கிதா - உளைச்சல்

Lajjita- லஜ்ஜிதா - வெட்கமான‌

Vikala- விக்காலா - முடமான‌


கிரகங்களின் மேற்கூறிய் விதங்களில் இருந்தால் அந்தந்த விதங்களுக்கு 
ஏற்றாற்போல் செயல்படும்.


எவ்வாறு கிரகங்களுக்கு வயது, விழிப்பு மற்றும் விதம் போன்ற 
அவஸ்தைகள் ஒதுக்கபடுகின்றன் ?


வயது என்பது ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒரு ராசியில் எந்த பாகையில் 
அமர்ந்திருப்பதை பொருத்து ஒதுக்கப்படும். இதில் ஒற்றை மற்றும் 
இரட்டை ராசிகளுக்கு கணக்கு மாறுபடும்.


விழிப்பு நிலை மற்றும் விதமானது, கிரகங்களின், உச்ச, நீச்ச, நட்பு, 
பகை, சமம் போன்ற நிலைகளை வைத்து ஒதுக்கப்படும்.


இந்த ஒரு பதிவில் கிரகங்களின் அவஸ்தைகளை பற்றி முழுமையாக 
விவரித்துவிடயிலாது. மேலும், இவை எப்படி கணிக்கபடுகிறது என்பதை 
பற்றி முழுமைகயாக கூறப்போவதில்லை. இந்த பதிவு ஜோதிடம் 
பயிபவர்களுக்கு அவஸ்தைகள் என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து 
கொள்வதற்காகவே எழுதப்பட்டது, ஓர் அறிமுக பதிவு. 
அவஸ்தைகளானது நீண்ட பாடங்கள், மேலும் நிறைய கிரக 
அவஸ்தைகள் ஜோதிடத்தில் உள்ளது. அவை ஜோதிடத்தில் 
ஆய்வுக்குட்பட்டவை.


ஜகன்நாத ஹோரா மென்பொருள் மூலம் எப்படி கிரகங்களின் 
அவஸ்தைகளை அறிவது என்பதை பற்றி அறிவோம்.


உங்கள் ஜாதகத்தை ஜகன்நாத மென்பொருளில் திறவுங்கள்.
மேலே உள்ள “Strengths” டாப் மற்றும் “Other Strengths” 
டாப் ஐ கிளிக் செய்யுங்கள். கீழே உள்ள படத்தை பாருங்கள்.


horoscience, avasthas
(Click to Enlarge)3 பகுதிகள் வலது பக்கம் இருக்கும். அதில் 2 ஆவது பகுதியில் வலது 
கிளிக் செய்யவும். பின்பு "Basic Avasthas (age, alertness, 
mood)” என்பதை கிளிக் செய்யவும். கீழே உள்ள படத்தை பாருங்கள்.


horoscience, avasthas
(Click to Enlarge)


horoscience, avasthas
(Click to Enlarge)


இப்போது நீஙக்ள் உங்கள் ஜாதகத்தில் கிரகங்களின் அடிப்படை அதாவது 

ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் பேசிக் அவஸ்தகளான, வயது, விழிப்பு நிலை 
மற்றும் விதத்தை பார்க்கலாம்.


சாயநாடி அவஸ்தைகள் என்று மற்ற அவஸ்தகள் கொடுக்கபட்டுள்ளன. 
நீங்கள் அதை பார்க்க‌ மீண்டும் வலது கிளிக் செய்து "Sayanadi 
Avasthas" என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். அவை கிரகங்களின் 
நடவடிக்கைகளை பற்றி குறிக்கும். கீழே உள்ள படத்தை பாருங்கள்.


ஜோதிட மாணக்கர்கள் ம்ற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த அவஸ்தகள் 
பகுதியை சற்று நன்றாக ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். இவை பலன் 
சொல்வதற்காக‌ பயன்படுத்தினால் சுவாரஸ்யமாகவும், பிரமிக்கதக்க 
வகையிலும் இருக்கும்.


வீக்கிபீடியாவில் கிரக அவஸ்தைகளுக்கான லிங்க்.

https://en.wikipedia.org/wiki/Avastha_(Hindu_astrology) 


மேலும் சில குறிப்புகளுக்கான லிங்க்

http://jyotishvidya.com/ch45.htm


அடுத்த பதிவில் கிரக அவஸ்தைகளின் பயன்பாட்டை சில உதாரண 
ஜாதகங்களை கொண்டு பார்ப்போம்.


உங்கள் ஜாதகத்தை பற்றியும், எந்த கவசத்தை அணிவது பற்றியும் 
தெரிந்துகொள்ள, கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து, ஆன்லைன் பேமேன்ட் செய்யவும்.

https://www.payumoney.com/paybypayumoney/#/6C3B95BEB6E964D80D39332DB9D546C4


(அல்லது)


கீழே உள்ள முகநூல் தளத்தில் செய்தி அனுப்பவும். 
https://www.facebook.com/horoscience 
அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும். 
 [email protected]


- Karthik. R